Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych w Fabryce Mebli Stollech Lech Jóźwiakowski z siedzibą: Piaski 13a, 63 – 645 Łęka Opatowska, REGON: 250241508, NIP: 619-00-11-204

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest: Fabryka Mebli Stollech Lech Jóźwiakowski z siedzibą: Piaski 13a, 63 – 645 Łęka Opatowska, nr REGON: 250241508, NIP: 619-00-11-204

Jak się z nami skontaktować w celu uzyskania informacji na temat danych osobowych?

Z administratorem można skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Fabryka Mebli Stollech Lech Jóźwiakowski z siedzibą: Piaski 13a, 63 – 645 Łęka Opatowska lub za pomocą poczty e-mail pod adresem: biuro@stollechmeble.pl

Jakie masz prawa w stosunku do danych które pana dotyczą a które przetwarzamy?

Masz prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • żądania od Administratora sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych w sytuacji gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe na stronie urzędu pod adresem www.uodo.gov.pl) w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podstawa prawna

Twoje dane osobowe przetwarzane są ponieważ spełniony został co najmniej jeden z poniższych warunków art. 6 ust. 1 RODO:

 • wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną , lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • marketingu produktów i/lub usług,
 • realizacji produkcji,
 • oferowania i realizacji sprzedaży produktów i/lub usług,
 • obsługi posprzedażowej m.in. reklamacji.

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe udostępniamy tylko podmiotom, które ich potrzebują, abyśmy mogli zagwarantować wysoką jakość produktu i/lub usługi. Dane przetwarzane są na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Twoich danych na użytek własny – jedynie do realizacji naszych produktów i/lub usług. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe  zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. 

Jakie są zasady przekazywania danych poza EOG

Gdy są ku temu podstawy Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych. Do państwa trzeciego (spoza EOG) możemy przekazać dane osobowe, tylko w sytuacji gdy gwarantuje ono przynajmniej taką ochronę danych, jaka obowiązuje w Polsce.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Nie będziemy przechowywali Pani/Pana danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.